ลุ่มน้ำเพชรบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำเพชรบุรี ได้ดำเนินการ จัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำเพชรบุรี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี (หลังเก่า) อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด...

ลุ่มน้ำปัตตานี

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ดำเนินการจัดประชุม การจัดการลุ่มน้ำปัตตานีเพื่อความยั่งยืนในอนาคต เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี รศ.ดร. วิชิต เรืองแป้น ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชนลุ่มน้ำปัตตานี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ...

ลุ่มน้ำปราจีนบุรี

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำปราจีนบุรีแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทพนิมิต C โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว...

ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

QR CODE

Scan the QR Code

อัพเดท

สรุปสาระสำคัญของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกง แบบบูรณาการครั้งที่ 2/2560

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง  ได้ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ำบางปะกงแบบบูรณาการ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงแรมโรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายชรินทร์ ผ่องแผ้ว ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปราจีนบุรีและโตนเลสาป เป็นประธานในการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง...

ลุ่มน้ำท่าจีน

ลุ่มน้ำแม่กลอง

ลุ่มน้ำเพชรบุรี

ลุ่มน้ำปัตตานี

โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม
ชื่อ-นามสกุล
โปรดกรอกข้อมูลเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนระบบจะเริ่มต้นดาวน์โหลด
และส่งสำเนาเอกสารแนบไปยังอีเมล์ของท่านโดยอัตโนมัติ
โปรดตรวจสอบใน Inbox และ Junk Mail ของท่าน
โดย ปัญญา-ซีโอที-ทีดับเบิ้ลยูไอ-พี แอนด์ ซี-ทีม